Ontdek EthiasCo
Wie is EthiasCo en welke zijn haar activiteiten?

Wie is EthiasCo?

EthiasCo is een op 27 december 2017 opgerichte holding die als kernparticipaties 5% van de aandelen van Ethias NV bezit, aandelen in de energiesector (4,05% van Socofe en 13,34% van VEH - Vlaamse Energie Holding), alsook een klein aandeel van 0,1% van Ethias Services.

Daarnaast heeft de holding sinds 2022 nieuwe investeringen gedaan in G4Y (zonnepanelen), Hamsterhuren (maatschappelijk vastgoed), Epico II-Wind (windenergie), Fluxys group (gastransport), Epico II en I4B ( fondsen ter bevordering van de ontwikkeling van maatschappelijke projecten voor hoofzakelijk de Belgische economie).

INITIËLE BIJDRAGE
100 miljoen €
SAMENSTELLING
11 624 aandelen
NOMINALE WAARDE
8602,90 €/aandeel

Onze aandeelhouders

De huidige aandeelhouders zijn bijna uitsluitend historische klanten van de Verzekering tegen Arbeidsongevallen Wet ‘67 (openbare sector) op het ogenblik dat Ethias Gemeen Recht omgevormd werd naar EthiasCo eind 2017, d.w.z. de meeste gemeenten, OCMW ‘s en provincies van het land. Daarnaast telt zij onder haar aandeelhouders ook tal van overheidsinstellingen en (semi-)openbare bedrijven.

Eén keer par jaar (in juni), worden de aandeelhouders opgeroepen voor de Algemene Vergadering van EthiasCo om de jaarrekeningen en eventuele benoemingen binnen de Raad van bestuur goed te keuren. Iedere coöperant heeft ten minste één stem en het maximum aantal stemmen is beperkt tot 120.

Hoe worden de aandelen verdeeld onder onze aandeelhouders?

De aandelen werden op 27 december 2017 bij de oprichting van EthiasCo als volgt verdeeld: één aandeel per EUR 10.000 aan premies betaald voor het boekjaar voorafgaand aan dat van de conversie; d.w.z. de premies betaald in de loop van 2016.

Elk lid ontving derhalve 1 aandeel per EUR 10.000, met een maximum van 120 aandelen.

Mogen aandeelhouders hun aandelen verkopen?

De aandelen zijn overdraagbaar aan mede-eigenaars en zelfs aan derden, mits voorafgaande toestemming van de Raad van bestuur.

Kunnen aandeelhouders zich terugtrekken?

Een aandeelhouder kan uit de aandeelhouderschap treden of om gedeeltelijke intrekking van zijn aandelen verzoeken. Dit verzoek kan alleen in de eerste zes maanden van het begrotingsjaar worden ingediend.

Deze terugtrekking of uittreding is echter slechts toegelaten voor zover zij het maatschappelijk kapitaal niet vermindert tot een bedrag dat lager is dan het statutair vastgestelde vaste deel.

Evenmin kunnen zij het aantal partners tot minder dan drie terugbrengen.

De uittredende aandeelhouder die om vermindering van aandelen verzoekt, heeft geen recht op de gevormde reserves.

De Raad van bestuur kan zich verzetten tegen de terugtrekking van de aandelen, alsook tegen het ontslag, ingeval de financiële toestand van de vennootschap eronder zou lijden, hetgeen hij soeverein oordeelt.

De Raad van bestuur heeft de terugtrekkingen bevroren tot ten minste eind 2022.

Kan de waarde van een EthiasCo aandeel veranderen?

De waarde van de aandelen is gelijk aan de nominale waarde zoals vastgesteld in de statuten, en niet aan een zogenaamde "marktwaarde"; zij is dus onveranderlijk.

Is er een verband tussen het aandeelhouderschap van EthiasCo en het cliënt zijn van Ethias NV?

EthiasCo (voorheen Ethias Gemeen Recht) oefent geen verzekeringsactiviteiten meer uit, aangezien de verzekeringsactiviteiten tegelijk met de conversie aan Ethias NV werden overgedragen. Er is dus geen statutair of ander verband tussen de status van aandeelhouder van EthiasCo en die van een cliënt van Ethias NV.

Werden de EthiasCo aandelen gekocht en zo ja, wanneer?

De aandelen in EthiasCo werden op 27/12/2017 toegewezen na de algemene vergadering om de onderlinge verzekeringsvereniging Ethias Gemeen Recht om te vormen tot een coöperatieve vennootschap.

In 2022 werden de statuten aangepast en de maatschappelijke vorm van besloten vennootschap aangenomen conform het nieuwe wetboek op de vennootschappen en verenigingen. De onderneming werd dan ook een financiële holding.

Door de omzetting in een kapitaalvennootschap zijn de rechten van de leden op het vermogen van de vereniging de facto omgezet in aandelen. Zij werden derhalve niet aangekocht.

Deelnemingen

EthiasCo beheert hoofdzakelijk vier participaties: Ethias NV (5 %), Vlaamse Energie Holding (13,34 %), Socofe (4,05 %) en Ethias Services (0,10 %).

Ethias NV is de voornaamste participatie.

EthiasCo streeft ernaar de banden met de verzekerden van Ethias NV te versterken.

EthiasCo heeft ook participaties in de energiesector (Vlaamse Energie Holding en Socofe), een belangrijke sector voor het welzijn van onze medeburgers. Duurzame energie (windmolenparken, biomassa en zonne-energie) staat centraal in de klimaat- en maatschappelijke bekommernissen. Duurzame energie speelt dan ook een steeds belangrijkere rol in de resultaten van de energiebedrijven, die voornamelijk in handen zijn van publieke aandeelhouders.

In 2022 heeft EthiasCo verder geinvesteerd in de energietransformatie door deelnemingen in G4Y, Fluxys, Epico II -Wind, Epico II. Verder heeft EthiasCo eveneens geinvesteerd in Hasterhuren (maatschappelijk vastgoed) en I4B ( ter bevordering van de maatschappelijke ontwikkeling van de belgische economie).

5% Ethias NV

Als historische partner is uiteraard Ethias NV de belangrijkste participatie van EthiasCo. Ethias NV is nog steeds de referentieverzekeraar voor de publieke sector, maar ook voor meer dan 1.200.000 particulieren in België.

0,1% Ethias Services

Ethias NV en EthiasCo hebben het filiaal Ethias Services NV opgericht om diensten te kunnen aanbieden als aanvulling op de verzekeringsoperaties, de kapitalisatieverrichtingen, de schadeverzekeringen en het beheer van collectieve pensioenfondsen.

13,34 % VEH (Vlaamse Energie Holding)

De Vlaamse Energie Holding was een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Op 31/12/2020 was deze holding in handen van gemeenten, gemeentelijke tussenstructuren en financiële instellingen. Recent werd VEH een besloten vennootschap.

4,05 % Socofe

SOCOFE is een financiële holding met regionaal karakter, die tussenbeide komt voor haar aandeelhouders in economische en financiële dossiers van gemeenschappelijk en strategisch belang. Socofe heeft belangen in energiesectoren, hernieuwbare energieën en watercyclusbeheer.

48,99 % Green4You

G4Y is een investeringsvehikel dat eind 2021 werd opgericht onder de vorm van een joint venture tussen Ethias nv, EthiasCo en Luminus dat door EDF Luminus wordt beheerd. De onderneming investeert in fotovoltaïsche panelen (PV) en warmtekrachtkoppelingsprojecten (CHP) die in België worden ontwikkeld voor bedrijven en gemeenschappen. Het vormt daarom een investering in activa van het type "infrastructuur" met gecontroleerde cashflows en opbrengsten / die zichtbaarheid en veiligheid biedt met materiële activa.

5 miljoen I4B (Invest for Belgium)

Het fonds is in 2019 opgericht door FPIM, AG Insurance en Synatom en investeert in Belgische infrastructuur die stabiele en lange termijn gegarandeerde cash flows aanbieden met respect voor duurzame ontwikkelingen die als objectief de versnelling hebben van de energie transitie, de digitale transformatie, de mobiliteit en sociaal vastgoed gelegen in België en in Europa voor zover het Belgische bedrijven aanbelangt. Het fonds beschikt over een eigen ESG beleid. EthiasCo en Ethias nv zijn toegetreden tot het fonds.

11,36 % - 2,4 miljoen EPICO II Wind

Storm is een Vlaamse windmolenpark ontwikkelaar en beheerder die samen met de fondsen Tinc en Epico geïnvesteerd hebben in een viertal windmolen projecten in België. Ethias nv en EthiasCo hebben geïnvesteerd in een 5de project via een samenwerking met Epico.

5 miljoen Epico II

Epico II is een investeringsfonds beheerd door PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen) dat investeert in maatschappelijk verantwoorde infrastructuurprojecten rond thema's die energietransitie, databeheerder en transport infrastructuur behelzen en steeds oog hebben voor ESG gerelateerde normen. EthiasCo is toegetreden tot dit fonds naast Ethias nv.

5,42 % Hamsterhuren (Cainus)

Cainus is een gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds dat investeert in residentieel betaalbaar vastgoed voor gezinnen en particulieren die op termijn eigenaar kunnen worden door de sociaal maatschappelijke aanpak. EthiasCo en Ethias nv zijn toegetreden tot dit fonds.

0,13 % Fluxys

Fluxys groep is een energietransportbedrijf gespecialiseerd in het vervoer van gas en met de ambitie om ook waterstof, biomethaan of elke andere vorm van energie dat CO2 neutraal is te vervoeren op termijn en zo mee bij te dragen tot de energietransformatie van het ecosysteem. EthiasCo heeft onlangs geïnvesteerd in Fluxys groep naast Ethias nv.

Governance

Algemene directie
Naam
Functie
Benoit Verwilghen
Directeur-generaal
Raad van bestuur
Naam
Functie
Willy Demeyer
Voorzitter
Dirk Boogmans
Onafhankelijk Bestuurder
Dirk De Fauw
Bestuurder
Patrick Dewael
Bestuurder
Karolien Eens
Bestuurder
Olivier Henin
Bestuurder
Georgy Manalis
Bestuurder
Claudia Niessen
Bestuurder
Marie-Dominique Simonet
Bestuurder
Karl Van Borm
Bestuurder
Audit Comité
Naam
Functie
Patrick Dewael
Bestuurder
Marie-Dominique Simonet
Bestuurder
Client Board
Naam
Functie
Willy Demeyer
Voorzitter
Julie Asselman
Lid
Gaëtan Bangisa
Lid
Dirk Claes
Lid
Fabien Culot
Lid
Christos Doulkeridis
Lid
Hervé Doyen
Lid
Greet Geypen
Lid
Luc Gillard
Lid
Leentje Grillaert
Lid
Koen Kennis
Lid
Anita Meerten
Lid
Rita Moors
Lid
Benoît Piedboeuf
Lid
Walter Roggeman
Lid
Patrick Roose
Lid
Vincent Scourneau
Lid
Caroline Tichon
Lid
Dieter Wouters
Lid

Jaarrekeningen

Balans

Op 31/12/2022 bedraagt de balansvoet 227.250.493 € en is hoofdzakelijk samengesteld uit de hieronder beschreven elementen:

Actief
Onder de rubriek “vaste financiële activa” zijn opgenomen : de aandelen in Ethias NV (5 %), VEH (13,34 %), Socofe (4,05 %), Ethias Services (0,1 %), Epico II-Wind en Hamsterhuren. De overige activa omvatten hoofdzakelijk vorderingen op meer dan 1 jaar (lening toegestaan aan G4P), vorderingen op ten hoogste 1 jaar en kortlopende beleggingen in thesauriefondsen, kortlopende obligaties en liquide middelen.
Passief
Het passief is hoofdzakelijk samengesteld een onbeschikbare inbreng van 90.000.000 €, een beschikbare inbreng van 10.000.000 €, onbeschikbare reserves voor 10.000.011 €, overige reserves voor 81.623.267 € en een overgedragen winst van 32.656.518 €.

Resultatenrekening

Per 31/12/2022 bedraagt het bedrijfsresultaat -690.863 € en is hoodzakelijk samengesteld uit diverse goederen en diensten en taksen. Het financiëel resultaat bedraagt +9.238.409 € en is hoodzakelijk samengesteld uit ontvangen dividenden.
De winst na belastingen van het boekjaar bedraagt 8.542.935 €. Voor de eerste keer sinds het ontstaan van EthiasCo heeft de Algemene Vergadering beslist om een dividend uit te keren van 3.022.240 €, hetzij 260 € Bruto per aandeel.

Te bestemmen winst van het boekjaar:
8.542.935 €
Overgedragen resultaat van het vorige boekjaar:
27.045.823 €
Vergoeding van het Kapitaal:
-3.022.240 €
Over te dragen winst:
32.566.518 €

Deze website maakt gebruik van essentiële en functionele cookies. Ze zijn nodig voor het goed functioneren van de website en kunnen niet worden geweigerd.
Lees er meer over in ons cookiebeleid.

Ok, ik begrijp het