Ontdek EthiasCo
Wie is EthiasCo en welke zijn haar activiteiten?

Wie is EthiasCo?

EthiasCo is een op 27 december 2017 opgerichte holding die 5% van de aandelen van Ethias NV bezit, aandelen in de energiesector (4,01% van Socofe en 13,34% van VEH - Vlaamse Energie Holding), alsook een klein aandeel van 0,1% van Ethias Services.

INITIËLE BIJDRAGE
100 miljoen €
SAMENSTELLING
11 624 deelbewijzen
NOMINALE WAARDE
8602,90 €/deelbewijs

Onze coöperanten

De huidige coöperanten zijn bijna uitsluitend historische klanten van de Verzekering tegen Arbeidsongevallen Wet ‘67 (openbare sector) op het ogenblik dat Ethias Gemeen Recht werd omgevormd naar EthiasCo eind 2017, d.w.z. de meeste gemeenten, OCMW ‘s en provincies van het land. Daarnaast telt zij onder haar coöperanten ook tal van overheidsinstellingen en (semi-)openbare bedrijven).

Eén keer par jaar (in juni), worden de vennoten opgeroepen voor de Algemene Vergadering van EthiasCo om de jaarrekeningen en eventuele benoemingen binnen de Raad van bestuur goed te keuren. Iedere coöperant heeft ten minste één stem en het maximum aantal stemmen is beperkt tot 120.

Hoe worden de aandelen verdeeld onder onze leden?

De aandelen werden op 27 december 2017 bij de oprichting van EthiasCo als volgt verdeeld: één aandeel per EUR 10.000 aan premies betaald voor het boekjaar voorafgaand aan dat van de conversie; d.w.z. de premies betaald in de loop van 2016.

Elk lid ontving derhalve 1 aandeel per EUR 10.000, met een maximum van 120 aandelen.

Mogen leden hun aandelen verkopen?

De aandelen zijn overdraagbaar aan mede-eigenaars en zelfs aan derden, mits voorafgaande toestemming van de Raad van bestuur.

Kunnen leden zich terugtrekken?

Een vennoot kan uit de vennootschap treden of om gedeeltelijke intrekking van zijn aandelen verzoeken. Dit verzoek kan alleen in de eerste zes maanden van het begrotingsjaar worden ingediend.

Deze terugtrekking of uittreding is echter slechts toegelaten voor zover zij het maatschappelijk kapitaal niet vermindert tot een bedrag dat lager is dan het statutair vastgestelde vaste deel.

Evenmin kunnen zij het aantal partners tot minder dan drie terugbrengen.

De uittredende vennoot die om vermindering van aandelen verzoekt, heeft geen recht op de gevormde reserves.

De Raad van bestuur kan zich verzetten tegen de terugtrekking van de aandelen, alsook tegen het ontslag, ingeval de financiële toestand van de vennootschap eronder zou lijden, hetgeen hij soeverein oordeelt.

De Raad van bestuur heeft de terugtrekkingen bevroren tot ten minste eind 2022.

Kan de waarde van een EthiasCo aandeel veranderen?

De waarde van de aandelen is gelijk aan de nominale waarde zoals vastgesteld in de statuten, en niet aan een zogenaamde "marktwaarde"; zij is dus onveranderlijk.

Is er een verband tussen het lidmaatschap van EthiasCo en het cliënt-zijn van Ethias NV?

EthiasCo (voorheen Ethias Gemeen Recht) oefent geen verzekeringsactiviteiten meer uit, aangezien de verzekeringsactiviteiten tegelijk met de conversie aan Ethias NV werden overgedragen. Er is dus geen statutair of ander verband tussen de status van lid van EthiasCo en die van een cliënt van Ethias NV.

Werden de EthiasCo aandelen gekocht en zo ja, wanneer?

De aandelen in EthiasCo werden op 27/12/2017 toegewezen na de algemene vergadering om de onderlinge verzekeringsvereniging Ethias Gemeen Recht om te vormen tot een coöperatieve vennootschap.

Door de omzetting in een kapitaalvennootschap zijn de rechten van de leden op het vermogen van de vereniging de facto omgezet in aandelen. Zij werden derhalve niet aangekocht.

Deelnemingen

EthiasCo beheert hoofdzakelijk vier participaties: Ethias NV (5%), Vlaamse Energie Holding (13,34%), Socofe (4,05%) en Ethias Services (0,10%).

Ethias NV is de voornaamste participatie.

EthiasCo streeft ernaar de banden met de verzekerden van Ethias NV te versterken.

EthiasCo heeft ook participaties in de energiesector (Vlaamse Energie Holding en Socofe), een belangrijke sector voor het welzijn van onze medeburgers. Duurzame energie (windmolenparken, biomassa en zonne-energie) staat centraal in de klimaat- en maatschappelijke bekommernissen. Duurzame energie speelt dan ook een steeds belangrijkere rol in de resultaten van de energiebedrijven, die voornamelijk in handen zijn van publieke aandeelhouders.

5% Ethias NV

Als historische partner is uiteraard Ethias NV de belangrijkste participatie van EthiasCo. Ethias NV is nog steeds de referentieverzekeraar voor de publieke sector, maar ook voor meer dan 1.200.000 particulieren in België.

0,1% Ethias Services

Ethias NV en EthiasCo hebben het filiaal Ethias Services NV opgericht om diensten te kunnen aanbieden als aanvulling op de verzekeringsoperaties, de kapitalisatieverrichtingen, de schadeverzekeringen en het beheer van collectieve pensioenfondsen.

13,34 % VEH (Vlaamse Energie Holding)

De Vlaamse Energie Holding was een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Op 31/12/2020 was deze holding in handen van gemeenten, gemeentelijke tussenstructuren en financiële instellingen. Recent werd VEH een besloten vennootschap.

4,01 % Socofe

SOCOFE is een financiële holding met regionaal karakter, die tussenbeide komt voor haar aandeelhouders in economische en financiële dossiers van gemeenschappelijk en strategisch belang. Socofe heeft belangen in energiesectoren, hernieuwbare energieën en watercyclusbeheer.

Governance

Algemene directie
Naam
Functie
Benoit Verwilghen
Directeur-generaal
Raad van bestuur
Naam
Functie
Olivier Henin
Voorzitter
Willy Demeyer
Bestuurder
Patrick Dewael
Bestuurder
Martine Durez
Bestuurder
Marie-Dominique Simonet
Bestuurder
Paul Teerlinck
Bestuurder
Karel Van Borm
Bestuurder
Walter Van Pottelberge
Onafhankelijk Bestuurder
Alexander Vercamer
Bestuurder
Audit Comité
Naam
Functie
Walter Van Pottelberge
Voorzitter
Patrick Dewael
Bestuurder
Martine Durez
Bestuurder
Marie-Dominique Simonet
Bestuurder
Alexander Vercamer
Bestuurder
Client Board
Naam
Functie
Olivier Henin
Voorzitter
Julie Asselman
Lid
Gaëtan Bangisa
Lid
Dirk Claes
Lid
Fabien Culot
Lid
Dirk De fauw
Lid
Christos Doulkeridis
Lid
Hervé Doyen
Lid
Greet Geypen
Lid
Luc Gillard
Lid
Leentje Grillaert
Lid
Koen Kennis
Lid
Anita Meerten
Lid
Rita Moors
Lid
Claudia Niessen
Lid
Benoît Piedboeuf
Lid
Walter Roggeman
Lid
Patrick Roose
Lid
Vincent Scourneau
Lid
Caroline Tichon
Lid

Jaarrekeningen

Balans

Op 31/12/2020 bedraagt de balansvoet 210.198.446 € en is hoofdzakelijk samengesteld uit de hieronder beschreven elementen:

Actief
Onder de rubriek “vaste financiële activa” zijn opgenomen: de aandelen in VEH (13,34%), in Socofe (4,05%), in Ethias Services (0,10%) en in Ethias (5%). De vlottende activa omvatten voornamelijk vorderingen op ten hoogte één jaar (voor 6.521.727 €) en beschikbare waarden (voor 6.075.075 €).
Passief
Het passief is voornamelijk samengesteld uit het eigen vermogen. Het kapitaal op 31 december 2020 bedraagt 100 000 110 €.

Bij de oprichting van de vennootschap, bedraagt het vast gedeelte van het kapitaal 90 000 000 €. Boven dit bedrag is het kapitaal variabel. Op basis van de bestemming van het resultaat, die werd goedgekeurd door de algemene vergadering gehouden op 30 juni 2021, bereikt de wettelijke reserve de wettelijke drempel van 10% en bedraagt deze 10 000 011 €. De over te dragen winst bedraagt 18.553.527 €.

Resultatenrekening

Het bedrijfsresultaat (-310.522 €) is hoofdzakelijk samengesteld uit diverse goederen en diensten en diverse taksen. Het financieel resultaat (+4.022.881 €) is hoofdzakelijk samengesteld uit ontvangen dividenden (+4.042.728 €). De winst van het boekjaar bedraagt 3.712.360 € die als volgt wordt bestemd:

Te bestemmen winst van het boekjaar:
3.712.360 €
Overgedragen resultaat van het vorige boekjaar:
14.841.167 €
Bestemming aan de wettelijke reserve:
0 €
Over te dragen winst:
18.553.527 €

Deze website maakt gebruik van essentiële en functionele cookies. Ze zijn nodig voor het goed functioneren van de website en kunnen niet worden geweigerd.
Lees er meer over in ons cookiebeleid.

Ok, ik begrijp het